گوش دادن به موسیقی عاشقانه

استفتائاتدسته بندی: فقهیگوش دادن به موسیقی عاشقانه
سؤال:

حکم گوش دادن به آهنگ های عاشقانه چیست؟

پاسخ:

باید از غنا و موسیقی مطرب پرهیز شود.