گوش کردن به ساز و دهل سنتی و محلی

استفتائاتدسته بندی: فقهیگوش کردن به ساز و دهل سنتی و محلی
سؤال:

گوش دادن به ساز و دهل سنتی و محلی در مراسم عروسی ها حرام است یا نه؟

پاسخ:

چنانچه عرفا از آلات لهو نباشد مانعی ندارد.