حکم مهر قرار دادن نکاح دوم

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم مهر قرار دادن نکاح دوم
سؤال:

بعضی با فامیل ازدواج میکنند ومهر دختر را این قرارمیدهند که فامیل مقابل هم یک دختر خاص یا یک دختر به طور عام به عنوان عروس به طرف مقابل دهند و بعد یا عمل به شرط میکنند یا نه

حال حکم چنین مهر و یا چنین شرطی درصورت عمل به شرط وعدم آن را بیان کنید خواه عمل به شرط، خودش مهر باشد یا در ضمن عقد باشد؟

پاسخ:

اینگونه ازدواج که مهر را نکاح دوم قرار دهد باطل است اما اگر نکاح دوم را شرط کرده باشند نه مهر، و به شرط عمل نکنند نکاح باطل نمی شود، البته اگر مهری تعیین نکرده باشند باید مهرالمثل را بپردازد.