راه های انتقال ملکیت

استفتائاتدسته بندی: فقهیراه های انتقال ملکیت
سؤال:

فردی باثبت سندملکی رابه نام مثلا همسرش میکند ولی بعد میگوید یا در وصیت نامه مینویسد من قصد هبه وتملیک نداشته ام یا ما بدانیم او قصد تملیک نداشته دراین صور خودش یاورثه اش میتواند ملک را باز پس گیرند شرعا؟

پاسخ:

ملاک انتقال و واگذاری یکی از عقود شرعی مانند بیع، هبه، مصالحه و… است و در غیر این صورت ملک منتقل به ورثه می شود.