شک در رکعات نمازهای نافله

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در رکعات نمازهای نافله
سؤال:

سلام علیکم
۱)فردی مشغول نمازشب است حدفاصل دورکعتیها یاداخل نمازشک میکنددورکعتی
مثلاچهارم است یاپنجم چه کند۲) درفرض سوال قبل اگرنمازشب براو به نذر واجب
شده بازحکم همان است۳) آیاانسان میتوانداجیرشودکه نمازهای نافله اش رابه نیابت
ویا اهدائ ثواب برای زنده یا مرده بخواندتبرعایادرقبال پول؟باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- در نمازهای مستحبی مخیر است به هر طرف خواست عمل کند.
۲- در فرض نذر احتیاطاً بنابر اقلّ بگذارد.
۳- اهدای ثواب به غیر تبرعاً یا در قبال اخذ اجرت مانعی ندارد.