مبنای مرجعیت در اثبات هلال ماه

استفتائاتدسته بندی: فقهیمبنای مرجعیت در اثبات هلال ماه
سؤال:

با سلام.
۱- آیا در تقلید، تبعیض در فروعات احکام هر چند در یک باب باشد جایز است؟ مثلا در باب رؤیت هلال رجوع کند از مرجعی که قایل به چشم عادی است به مرجعی که قائل به چشم مسلح است؟
۲- اگر مرجع ما قائل به عدم اثبات هلال شود و مرجع دیگر هم بر اساس مبنای مرجع ما قائل به رؤیت شود آیا می توان قول مرجع مثبت هلال را بر نافی ترجیح داد و طبقش عمل کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- تبعیض در تقلید مانعی ندارد؛ ولی چنانچه به مسأله ای عمل کرده باشد عدول مجدد در همان مسأله جایز نیست.
۲- چنانچه از قول هر یک از مدعیان ثبوت اطمینان برای مکلف حاصل شود کافی است.