پرداخت بدهی در طول سال خمسی

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت بدهی در طول سال خمسی
سؤال:

آیا قبل از فرا رسیدن سال خمسی می توان هرنوع بدهی راپرداخت هر چند مربوط به بعد از سال خمسی باشد و یا بدهی که زمانی برایش معلوم نشده

۲درفرض قبلی اگر فرد برای فرار از خمس میخواهد بدهی اش را بدهد یاچاره ای ندارد جزاین کار آیا باز هم باید خمس مذکور را بدهد؟

پاسخ:

در هر دو صورت مانعی ندارد.