استفتائات

استفتائاتدسته بندی: حقوق

فراهم کردن زمینه پرداخت رشوه و اغراء به جهل

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله یثربی (دام عزه) احتراما به استحضار عالی می رساند در مواردی ماموران و ضابطین به کلی خاص و با سناریو سازی و بهره گیری از افراد معلوم الحال و یا با اجیرکردن برخی از متهمین و محکومین دارای سابقه و خبره در این امرزمینه پرداخت رشوه را برای …