استفتائات

استفتائاتدسته بندی: نماز

اقتدا به نماز جماعت باوجود افراد نابالغ

چندین صف تماما افراد غیر بالغ درجماعت ایستاده اند که میدانیم نمازشان صحیح است (مثلاهمه حافظ قرآنند) یاعلم به بطلان نمازشان نداریم ویا شک داریم آیا اگر فرد بالغی پشت سر چندین صف افراد نابالغ مذکور بایستد آیا نمازش به طور جماعت صحیح است یا چه بداند یا نداند نمازش فرادی است؟

نماز و روزه مسافر

سلام فردی به مسافتی میرودکه مسیر رفتن چهار فرسخ است ولی مسیر بازگشت دو راه است یکی چهار فرسخ ودیگری کمتر و از حالا هم نمیداند از چه راهی برمیگردد حال ۱.قبل از اینکه مسیر برگشتش معلوم شود درحد ترخص وبین راه ومقصد نمازش راچگونه بخواند ۲.اگر بخواهدقبل ازظهر به چنین سفری برود در ماه …

اشاره دادن در حال نماز

سلام ۱.فردی است دربین نماز اگرمثلا بخواهدچیزی را به فردی بفهماند به طورناخود آگاهی درموقع قراءه اذکارصدایش رابلند میکندحال بنابراینکه این امرسهو است و مبطل نیست آیا لازم است آن کلام یاکلمه را دوباره تکرارکند؟ ۲. وآیا فرقی بین نمازجهری و اخفاتی درسوال مذکورهست؟

موانع اقتدا به امام جماعت

سلام فردی دارای سلس البول است ودیگران رانهی می کند از اینکه در نماز به اواقتدا کنند؛ ولی چون نمیخواهد آنها علت رابدانند آنها مصر هستند اقتداکنند. آیابعد از چنین نهیی ۱) این فرد مسولیتی نسبت به اقتدای دیگران دارد ۲)و نماز مامومین با نهی امام نیز صحیح است به دلیل اینکه او را عادل …