استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

تصرف در مال پیدا شده

۰باتوجه باینکه در احکام لقطه فقها فرموده اند لقطه اگر قبمتش پایینتر از درهم باشد اگر صاحبش معلوم نیست اعلام واجب نیست ویابنده میتواند تصرف کند ودرهم بقولی حدود دوسوم مثقال چهار ونیم گرمی است پس اگر هر گرم نقره بیش از ۲۰هزار تومان باشد آیا در فرض یافتن ۵۰هزار تومن به پایین یابنده بدون …

تصرف در ملک مجاور با ساخت وساز

شخص الف قطعه زمینی را خریداری نموده و موقع ساختن مسکن اشتباهاً در ملک مجاور اقدام به احداث بنا نموده و بعد از تکمیل ساختمان متوجه شده تصرفات وی در ملک همسایه بوده است اینک صاحب ملک اصرار بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات دارد و در صورت قلع و قمع مستحدثات، متصرف …

شک در نیت تکبیر نماز

نمازگزاری تکبیره الاحرام می‌گوید و شک می‌کند تکبیره الاحرام اول نماز است که رکن است و بعدش تازه حمد وسوره بخواند یا این که تکبیره الاحرام قبل رکوع است و باید رکوع برود بنا به اصل، آن رو تکبیره الاحرام اول حساب می‌کند و شروع به خواندن حمد می‌کند در وسط حمد یقین می‌کند که …