استفتائات

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکات

محاسبه سال خمسی

سلام علیکم سال خمسی فـردی شهریورماه می باشد و هـرسال در اردیبهشت اقدام به خـرید برنجیک سال خانواده می کند.و قریب به ده سال هست برای برنج سال خمسی مجزا درنظرگرفته است.۱.آیا سال خمسی مجزا جایز هست یا مطلقا جایز نیست؟۲.در فرض عدم جایز بودن،تکلیف خمس های سابق چیست؟

پرداخت کفاره به فقیر

اگرفردی پولی دهدجهت کفاره که به نیابتش برای فقیرنان بخریم ولی ازمد شرعیکمترباشدآیا می توانیم ناقصی آنراجبران کنیم بدون اینکه به اوبگوییم وآیا اوبری الذمه می شود؟۲و آیا در سایر وجوه شرعی مثل خمس، زکات، فطریه، ردمظالم، و بدهی اگر بدوناذن و اجازه ونیابت و وکالت ازطرف زنده یامرده پرداخت کنیم تبرعا یا با قصدرجوع …

انفاق با پول حرام

با عرض سلام و اهدای تحیتشخص خیری حدود ۱۵ میلیون بعنوان صدقه و گاه انفاق به بنده داد از این پول حدودده میلیون خرج نیازمندان شد و ۵ میلیون باقیست حال معلوم شده این پولها از طریق نامشروع تحصیل شده بود و الان شخص خیر در بازداشت است و شاکی دارد حال تکلیف پولهای خرج …

محاسبه خمس در حال تورم

با عرض سلام و اهدای تحیت اگرفردی چندسال قبل ابزاری برای کارش خریده ولی خمس آنرانداده اگربایدخمسشرا به قیمت فعلی بدهد با توجـه به اینکه تورم حبابی وغیرمعقول باعث این امرشدهچگونـه خمس را حساب کند کـه درحق خمس دهنده هم اجحاف نشود۲) اگر زمانخرید ابزارتمکن ازدادن خمس داشت و نداد و حالا اگر بخواهد خمسش …

مصرف فطریه

با عرض سلام و اهدای تحیتبنده حقیر سرایه دارم؟ بابت بدهی مالی۱۷ماه زندان بودم بعدأز آزادی مشغول بکار شدم.کل حقوق دریافتی ام رو بابت قسط بانکـی و بدهی طلبکارهایم و پـرداخت حق بیمه تأمین إجتماعی میدهم؛ دو فرزند دارم سه و سیزده ساله، مال وأموال (خانه وماشین وزمین و غیره هم ندارم) و با یارانه …

خمس مال مخمس شده

سلام. اگر ما مالی از اموالمان را که یکسال ازش بلااستفاده ازش گذشته و خمس اش را پرداخت نموده ایم، یکسال دیگر از بلا استفاده بودنش بگذرد آیا باز شرعاً می بایست خمس آن مال مذکورمان را پرداخت نماییم یا خیر همان یک باری که خمس اش را پرداخت نموده ایم اگر یکسال دیگر ازش …