استفتائات

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکات

روش محاسبه خمس

بسم الله الرحمن الرحیم  سماحه ایه الله الیثربی دامت برکاته  بالنسبه للموظف الذی لایکفیه راتبه الشهری ولا یقوم بحاجاته السنویه هل یجب علیه خمس مایبقى لدیه من مال نهایه العام لو احتفظ بشیء منها توفیرا او تقتیرا على نفسه؟؟ وبالنسبه للمنزل الذی یبنیه على مدار سنوات عدیده من المال الذی یتوفر لدیه او یوفره من …

خمس اموالی که استفاده ای نکرده

سلام فردی مقداری وسایل داشته که به اصلش خمس نگرفته و مدتی یا چند سال استفاده کرده وحالا مورد نیازش نیست و یا ازحیز انتفاع خارج شده و آن را می فروشد. آیا۱) به محض فروش بایدخمس پولش رابدهد؛ هرچندبه سال خمسی اونرسیده باشد؟ ۲) اگربه دیگری اهداء کند با معوض یا غیر آن چه …

محاسبه سال خمسی

سلام علیکم سال خمسی فـردی شهریورماه می باشد و هـرسال در اردیبهشت اقدام به خـرید برنجیک سال خانواده می کند.و قریب به ده سال هست برای برنج سال خمسی مجزا درنظرگرفته است.۱.آیا سال خمسی مجزا جایز هست یا مطلقا جایز نیست؟۲.در فرض عدم جایز بودن،تکلیف خمس های سابق چیست؟

پرداخت کفاره به فقیر

اگرفردی پولی دهدجهت کفاره که به نیابتش برای فقیرنان بخریم ولی ازمد شرعیکمترباشدآیا می توانیم ناقصی آنراجبران کنیم بدون اینکه به اوبگوییم وآیا اوبری الذمه می شود؟۲و آیا در سایر وجوه شرعی مثل خمس، زکات، فطریه، ردمظالم، و بدهی اگر بدوناذن و اجازه ونیابت و وکالت ازطرف زنده یامرده پرداخت کنیم تبرعا یا با قصدرجوع …

انفاق با پول حرام

با عرض سلام و اهدای تحیتشخص خیری حدود ۱۵ میلیون بعنوان صدقه و گاه انفاق به بنده داد از این پول حدودده میلیون خرج نیازمندان شد و ۵ میلیون باقیست حال معلوم شده این پولها از طریق نامشروع تحصیل شده بود و الان شخص خیر در بازداشت است و شاکی دارد حال تکلیف پولهای خرج …

محاسبه خمس در حال تورم

با عرض سلام و اهدای تحیت اگرفردی چندسال قبل ابزاری برای کارش خریده ولی خمس آنرانداده اگربایدخمسشرا به قیمت فعلی بدهد با توجـه به اینکه تورم حبابی وغیرمعقول باعث این امرشدهچگونـه خمس را حساب کند کـه درحق خمس دهنده هم اجحاف نشود۲) اگر زمانخرید ابزارتمکن ازدادن خمس داشت و نداد و حالا اگر بخواهد خمسش …