استفتائات

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاق

ولایت بر همسرِ پسر

سلام علیکم خانمی است شوهرش برای مدت زیادی است در کماست و این زن در مضیقه جنسی است. آیا می توان مشکل او را به این طریق حل کردکه -۱اگر پدرشوهر دارد اوبا ولایتش عروس را طلاق دهدو اگرپدرشوهرندارد مجتهدوحاکم وقاضی طلاق دهد-۲اگر غیراین دو راه دیگری هست بیان فرماییدباتشکر

عدم استحقاق نفقه برای زن ناشزه

سلام علیکم زن و مردی در شرف طلاق اند؛ حال یا پیش هم هستند و یا زن خودش خانه پدرش رفته یا شوهر اخراجش کرده است. لطفا بفرمایید۱) اگرمرد قصد طلاق دارد۲) اگر زن طلاق می خواهد۳) هردو قصد جدایی دارند آیا نفقه در این صور هنوز بر عهده مرد است حتی در زمان طلاق …

راه های اثبات زنای غیرمحصنه

با سلام. در قانون و در شرع راه های اثبات زنای غیرمحصنه به تفصیل بیان گردیده است که ۴ مرتبه اقرار عندالحاکم و یا ۴ نفر شاهد مرد شهادت دهند. حال سؤال این است که اگر هیچکدام از ادله های فقهی و قانونی اثبات زنای غیرمحصنه وجود نداشته باشد، قاضی می تواند با (علم) خود …

ازدواج دائم در صورت نبخشیدن مدت صیغه موقت

سلام علیکم.من با دوشیزه ای عقد دائم در محضر خانه کردیم که قبلش ما از طریق خانواده ها بین ما صیغه موقت خوانده شده بود. وقتی در محضر برای عقد دائم رفته بودیم هنوز مدت عقد موقت به پایان نرسیده بود. عاقد از ما پرسید بین شما صیغه موقت بوده،ما گفتیم بله ولی هیچ یک …

روایات باب آمیزش به نیت آوردن فرزند

سلام. در روایات درموردآمیزش دربعض شرایط وامکنه و ازمنه نهی شده درحالیکه دنباله نهی می گوید فرزند این چنین به دنیامی آید و علما حمل برکراهت کرده اند. حال اگرآمیزش درموارد فوق جهت فرزندآوری نباشد(مثلا فرد عقیمه یا ازمانع بارداری استفاده شود) بازهم مرجوحیت وکراهت باقیست؟

موارد لزوم محلل

سلام. اگرخانمی به عقدمردی درآمد وبدون آمیزش ازاوطلاق گرفت واین برنامه تاسه مرتبه تکرارشدبدون آمیزش آیابرای دفعه چهارم احتیاج به محلل است؟ آیادراین مساله فرقی بین باکره ماندن وغیرمدخوله ماندن ازاین شوهرهست هرچندازشوهرقبل مدخوله باشد؟ آیامساله محلل درعقدموقت هم فرض دارد؟ آیااهل سنت هم قایل به محلل به شکل شیعه هستند؟