استفتائات

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاق

مهریه در ازدواج موقت

در عقد موقتی که مدت آن ۳۰ سال است قید گردیده مهریه “عندالمطالبه” است،زوج مدعی است ۶ ماه پس از تمکین، زوجه بدون اذن منزل مشترک را ترک نموده است.بر فرض صحت ادعای وی آیا با وصف عندالمطالبه بودن مهریه،زوجه مستحق تمام مهر است و یا صرفا به اندازه مدت تمکین می تواند مهریه مطالبه …

ازدواج با فرقه علی اللهی

به علت عدم آگاهی به حکم شرعی مسئله، خانمی از اهل فرقه عَلی اللهی را به همسری گرفتم، در این مدت به علت داشتن مذهب خاص خودش، به انجام وظایف شرعی ما مقید نیستند نماز نمی‎خواند، روزه نمی‎گیرد و سایر تکالیف شرعی را انجام نمی‌دهد و از فرقه خود پیروی می‎کند. آیا عقد ما صحیح بوده …

حق طلاق برای زوجه

ارجو من سماحتکم التفضل بالإجابه على الأسئله  التالیه : ۱. متى یحقّ للزوجه أن تطلب الطلاق من الحاکم الشرعی ؟ ۲. هل یعتبر طلاق الحاکم من الأمور الحسبیه بحسب رأیکم ؟ ۳. المجاز من قبل سماحتکم فی الأمور الحسبیه هل یجوز له إیقاع طلاق الحاکم أم یحتاج إلى إجازه خاصه فی الطلاق؟

ترک مجامعت و تعیین عسر وحرج در رابطه با آن

 موکلۀ خانمی ۳۴ ساله با نیاز جنسی بالا (طبق گفتۀ موکله) می‌باشم که زوج نزدیک به پنج سال است از مجامعت با ایشان بدون دلیل امتناع می‌نماید. بدیهی است طلاق امری مکروه می‌باشد، لکن با وجود نیاز جنسی بالای زوجه، ترک مجامعت با زوجۀ دائمی بدون دلیل به مدت پنج سال احتمال لغزش و آلودگی …