استفتائات

استفتائاتدسته بندی: نماز

دیدن امام در نماز جماعت

در نماز جماعت نظر آقا در نمار جماعت صفها دیدن امام شرط است؟ دیدن امام ایا فقط برای صف اول است؟ اگر امام داخل محراب عمیق ایستاده دوطرف محراب در صف اول که امام را نمیبینند نمازشان چگونه است ؟   بفرمایید افرادی که در اتاقهای دیگر بجماعت بستند و امام را نمیبینند نمازشان چگونه …